WIST ATTORNEYS TIETOSUOJASELVITYS

WIST ATTORNEYS TIETOSUOJASELVITYS

Tällä sivulla kerrotaan Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n (jäljempänä ”Wist Attorneys” tai ”me”) yleisistä henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvistä periaatteista. Sitoudumme pitämään henkilötietosi turvassa ja käsittelemään niitä asianmukaisesti yksityisyytesi suojelemiseksi.


Mitä henkilötietoja Wist Attorneys kerää ja käsittelee?

Keräämme henkilötietoja asiakkaistamme, asiakkaidemme vastapuolista ja muista hoidossamme olevien oikeusriitojen osapuolista sekä näiden edustajista ja tosiasiallisista edunsaajista, nykyisistä ja aiemmista työntekijöistämme, työnhakijoista ja sopimuskumppaniemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme edustajista. Näihin kaikkiin viitataan tällä sivustolla termillä ”rekisteröity”.

Keräämme muun muassa seuraavia henkilötietoja:

  • rekisteröidyn nimen ja yhteystiedot;
  • tietoja toimeksiannosta ja sen hoitamisesta;
  • rahanpesun ja terrorismin estämisestä tai pakotteista annettujen säännösten tai muun pakottavan sääntelyn sekä Suomen Asianajajaliiton sääntöjen ja ohjeiden vaatimia tietoja;
  • työhakemuksissa ja työsopimuksissa annettuja tietoja sekä rekrytointiin tai työsuhteeseen liittyviä muita tietoja.


Miksi Wist Attorneys kerää ja käsittelee henkilötietoja?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja ensisijassa voidaksemme ottaa vastaan ja hoitaa toimeksiantojamme. Rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen mukaan meillä on lähtökohtaisesti aina velvollisuus tunnistaa asiakkaamme ja asiakkaidemme edustajat ja tosiasialliset edunsaajat sekä hankkia selvityksiä asiakas- tai liikesuhteen luonteesta ja tarkoituksesta. Vastaanottaessamme toimeksiannon meidän pitää Suomen Asianajajaliiton sääntöjen mukaan myös aina varmistaa, ettei meillä ole eturistiriitaa toimeksiannon hoitamisessa. Keräämme ja käsittelemme siksi henkilötietoja voidaksemme tunnistaa asiakkaamme, välttää eturistiriitoja ja täyttää muut lakiin, säännöksiin ja Suomen Asianajajaliiton sääntöihin ja ohjeisiin perustuvat velvoitteemme

Voimme myös kerätä ja käsitellä henkilötietoja voidaksemme pitää yhteyttä asiakkaisiimme ja markkinoida palvelujamme mahdollisille uusille asiakkaillemme.

Keräämme ja käsittelemme työntekijöidemme henkilötietoja työsopimuksen mukaisten velvoitteidemme ja työsuhteen hoitamiseksi sekä työnhakijoiden henkilötietoja työnhakijoiden arvioimiseksi ja rekrytointipäätösten tekemiseksi.

Voimme myös kerätä henkilötietoja toimittajistamme ja muista sopimuskumppaneistamme voidaksemme täyttää sopimusten mukaiset velvoitteemme ja muutoin hoitaa sopimussuhdetta.


Mitkä ovat Wist Attorneysin tietolähteet?

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään tai tämän työnantajayhteisöltä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista tai muista lähteistä, kuten Suomen kaupparekisteristä ja maksukyvyttömyysrekisteristä, muiden maiden yhtiörekistereistä ja Euroopan Unionin ALV-tietojenvaihtojärjestelmä VIESistä tai luottotietoyhtiöiden, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä rekistereistä.


Miten ja kenelle henkilötietojani voidaan luovuttaa?

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille, ellei se ole tarpeen velvollisuuksiemme tai lainsäädännöstä johtuviemme velvoitteidemme täyttämiseksi.

Säilytämme henkilötietoja sekä sähköistä arkistoamme ulkopuolisten palveluntarjoajien ylläpitämissä pilvipalveluissa. Nämä palveluntarjoajat voivat myös käsitellä henkilötietoja puolestamme. Olemme tehneet näiden palveluntarjoajien kanssa tarvittavat sopimusjärjestelyt varmistaaksemme, että tiedot turvataan ja että niitä käsitellään asianmukaisesti.

Luovutamme henkilötietoja työntekijöistämme veroviranomaisille, työntekijöiden vakuutusturvan tarjoaville vakuutusyhtiöillemme sekä työnterveyshuollon järjestäjille soveltuvien lakien ja sopimusten edellyttämän mukaisesti. Rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevien epäilyjen yhteydessä voimme myös olla velvollisia luovuttamaan asiakkaitamme koskevia henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille.


Käsitelläänkö henkilötietojani ulkomailla?

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja vain Suomessa tai muissa Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen jäsenmaissa. Emme siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään, kunnes niitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty, tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn eikä meillä enää ole velvollisuutta säilyttää niitä.

Ellei asiakas muuta ohjeista, säilytämme asiakaskirjeenvaihtoa ja muita asiakirjoja sähköisessä muodossa kymmenen vuoden ajan toimeksiannon loppuun suorittamisesta tai päättymisestä, minkä jälkeen voimme poistaa aineiston ilmoittamatta tästä asiakkaalle.


Mitä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyn henkilön pyynnöstä annamme hänelle tietoja siitä, mitä ja miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään, korjaamme mahdolliset virheet ja puutteet henkilötiedoissa ja poistamme henkilötiedot, joiden käsittelyyn tai säilytykseen meillä ei ole enää ole velvollisuutta.

Jokaisella rekisteröidyllä on laissa määritellyt oikeudet tarkistaa omat henkilötietonsa ylläpitämistämme rekistereistä sekä vaatia tietojen päivittämistä, korjaamista tai poistamista ja oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittely rajoittuu lain mukaisiin perusteisiin. Voimme kieltäytyä täyttämästä rekisteröidyn pyyntöä, jos meillä on tähän lakiin perustuva velvollisuus.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi myös pyytää, että hallussamme olevat henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi myös kieltää meitä käyttämästä hänen henkilötietojaan markkinointiin.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen pyyntö ja lähettää se joko sähköpostilla tai kirjepostina alla olevaan osoitteeseemme. Jos rekisteröidyn mielestä emme ole asianmukaisesti noudattaneet tietosuojasta annettuja säännöksiä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaisille.


Päivitykset Wist Attorneysin tietosuojapolitiikkaan

Tätä tietosuojaselvitystä on päivitetty viimeksi toukokuussa 2020. Päivitämme tietosuojaselvitystä aika ajoin varmistuaksemme siitä, että ohje vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Wist Attorneysin kulloinkin noudattamia tietosuojakäytänteitä. Ajantasaisen tietosuojaselvityksen ja kulloinkin voimassaolevat tietosuojaselosteet löydät aina tältä sivulta.


Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy
(Y-tunnus 3141030-1)

Tarja Wist
Hopeatie 21, 02750 Espoo, Finland
tarja.wist@wistattorneys.fi
puhelin: 050 478 4675
www.wistattorneys.fi