Palvelut

Wist Attorneys

Pankki- ja rahoitusoikeus

Toimiston tarjoamat pankki- ja rahoitusoikeuden palvelut sisältävät muiden muassa neuvonantoa


 • pankki- ja rahoitusalaa koskevissa säännöksissä ja compliance- kysymyksissä;
 • laina- ja limiittisopimuksissa, vakuudellisissa sopimuksissa sekä yrityskaupparahoituksessa;
 • joukkovelkakirjojen sekä pääomalaina- ja hybridivelkakirjojen liikkeeseenlaskussa;
 • arvopaperistamisessa, leasingissa ja projektirahoituksessa;
 • lentokonerahoituksessa; sekä
 • velkasitoumusten täytäntöönpanossa ja maksukyvyttömyysmenettelyissä.

Tarja Wist kuuluu Suomen arvostetuimpiin pankki- ja rahoitusoikeuden asiantuntijoihin. Hän on edustanut useita eri pankkeja ja rahoituslaitoksia yrityskaupoissa, liiketoimintakaupoissa ja julkisissa ostotarjouksissa, avustanut tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden perustamisessa Suomessa sekä niiden toiminnan järjestämisessä. Hän on myös toiminut itsenäisen pörssilistatun liikepankin hallituksen jäsenenä.

Tarja Wist toimi kansainvälisen asianajajaliiton, the International Bar Associationin, pankki- ja rahoitusoikeudesta vastaavan komitean, the Banking Law Committeen, puheenjohtajana vuosina 2010-2011 sekä Suomen Asianajajaliiton Arvopaperi- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuosina 2006-2010 ja jäsenenä vuosina 2011-2014. Hän on osallistunut useiden alan ohje- ja käsikirjojen laadintaan alla mainitut mukaan lukien:

 • Banking Regulation Global Guide 2017 (Finnish chapter); Thomson Reuters Practical Law
 • Set-off Law and Practice – An International Handbook (Finnish chapter);
 • Oxford University Press 2018
 • Lending and Taking Security in Finland, Overview, Thomson Reuters Practical Law 2019
 • ICLG Securitisation 2019
 • Global Financial Services Regulator; Oxford University Press
 • Restructuring & Insolvency Global Guide 2016 (Finnish chapter); Thomson Reuters Practical Law
Arvopaperimarkkinaoikeus ja pääomamarkkinat

Toimisto tarjoaa neuvonantoa useissa arvopaperimarkkinaoikeutta koskevissa kysymyksissä ja pääomamarkkinatransaktioissa. Näitä ovat muiden muassa

 • osakkeiden, velkakirjojen ja muiden sijoituskohteiden ehtojen laadinta ja suunnittelu;
 • sijoituskohteiden tarjoaminen yleisölle, listaus, myynti, markkinointi ja välitys;
 • markkinoiden väärinkäyttö -kysymykset;
 • selvitystoiminta;
 • osakkeiden osto-ohjelmat;
 • johdannaiset ja nettoutus; sekä
 • julkiset ostotarjoukset.

Tarja Wist on kansainvälisesti korkeasti arvostettu arvopaperimarkkinaoikeuden asiantuntija, jolla on hyvin laaja kokemus arvopaperimarkkinaoikeudesta ja pääomamarkkinatransaktioista.

Asianajotoiminnan ohella Tarja Wist on osallistunut Suomen pääomamarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämiseen toimimalla mm.

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus -työryhmän jäsenenä vuosina 2009-2011, Julkiset ostotarjouksen -työryhmän jäsenenä vuosina 2004-2005 sekä Arvopaperimarkkinatoimikunnan sivutoimisena sihteerinä vuosina 1990-1991.

Tarja Wist on ollut Suomen Asianajajaliiton Arvopaperi- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja vuosina 2006-2010. Hän on osallistunut mm. alla mainittujen alan ohje- ja käsikirjojen julkaisuun:

 • GLI Initial Public Offerings 2019
 • A Practitioner’s Guide to Takeovers and Mergers in the EU, City & Financial Publising
 • The Squeeze Out and Pricing under the Finnish Companies Act, Mondaq Business Briefing,
 • Due diligence med hänsyn till aktiebolags-, värdepappersmarknads- och konkurrensrättsliga aspekter, Wist, Tarja; Oker-Blom, Max; Pöntynen, Inga, Helsingfors juridiska föreningen i Finland 2001Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupoissa ja -järjestelyissä toimisto tarjoaa palveluita yhtiöille ja niiden omistajille esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

 • yrityskaupan tai -järjestelyn suunnittelu ja sen rakenteen optimointi;
 • osakekaupat;
 • liiketoimintakaupat;
 • yhteisyritykset;
 • sulautumiset, jakautumiset ja yhtiöittämiset;
 • vaihtotarjoukset;
 • pääomasijoitukset ja niiistä luopuminen;
 • yhtiön johdon MBO-hankinnat;
 • yrityskauppoihin liittyvät työoikeuskysymykset
 • maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvät yrityskaupat; ja
 • julkiset ostotarjoukset.

Tarja Wist on avustanut sekä ostajia että myyjiä yrityskaupoissa ja -järjestelyissä koko 30-vuotisen uransa ajan. Hänen laaja kokemuksensa, pragmaattinen asenteensa, neuvottelutaitonsa sekä osaamisensa myös yhtiö-, rahoitus- että arvopaperimarkkinaoikeudessa tekevät hänestä erinomaisen neuvonantajan vaativimpiinkin yritysjärjestelyihin.Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yhtiö- ja sopimusoikeudessa toimisto avustaa asiakkaitaan neuvonannossa sekä asiakirjojen ja sopimusten laadinnassa. Palvelut nivoutuvat osaksi toimiston muita liiketoiminta-alueita ja niitä tukee vahva osaaminen arvopaperimarkkinaoikeudessa.

Toimiston palvelut kattavat muun muassa seuraavat kysymykset:


 • oman ja vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien ehtojen suunnittelu;
 • arvopaperien liikkeeseenlasku, lunastus ja takaisinostaminen;
 • neuvonanto pääomarakenteessa;
 • corporate governance -kysymykset;
 • voitonjako ja pääoman palauttaminen;
 • päätöksenteko- ja edustamisvaltuudet;
 • osakassopimukset;
 • sulautumiset, jakautumiset ja yhtiöittämiset;
 • vähemmistöosakkeiden lunastaminen; sekä
 • yhtiön johdon ja osakkeenomistajien vastuu.


Välimiestoimeksiannot

Tarja Wist toimii säännöllisesti välimiehenä osakeyhtiölain mukaisissa lunastusriidoissa ja on ollut välimiehenä ratkaisemassa muun muassa seuraavia välimiesmenettelyitä:


 • Hoivatilat Oyj
  Aureit Holding Oy - Hoivatilat Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajat

 • Normet Group Oy
  Cantell Oy - Orox Oy

 • Affecto Oyj
  CGI Nordic Investments Limited - Affecto Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajat

 • Finnlines Oyj
  Grimaldi Group S.p.A. - Finnlines Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajat

 • Vacon Oyj
  Danfoss Ab - Vacon Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajat

 • Suomen Rakennuslogistiikka Oy
  Tietorakentajat Oy - Jussi Kammonen

 • Lännen Puhelin Oy
  Satakunnan Teletieto Oy - Lännen Puhelin Oy:n vähemmistöosakkeenomistajat