PALVELUIDEN YLEISET EHDOT

Wist attorneys - Asianajotoimisto Oy

PALVELUIDEN YLEISET EHDOTAlla olevat ehdot soveltuvat kaikkiin Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy (“Wist Attorneys” tai ”me”) asiakkailleen (”Asiakas” tai ”te”) tarjoamiin oikeudellisiin palveluihin, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.1. Hyvä Asianajotapa

Suomen Asianajajaliiton jäseninä noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja ohjeita sekä hyvää asianajotapaa.

2. Palveluidemme sisältö ja laajuus

Tarjoamme oikeudellisia palveluita ja neuvonantoa asioissa, joihin soveltuu Suomen laki.

Toimeksiantomme laajuus määräytyy Asiakkaan antamien ja meidän hyväksymiemme toimiohjeiden mukaisesti. Perustamme neuvomme tietoihin ja asiakirjoihin, joita Asiakas kulloinkin meille antaa ja joita me emme ole velvollisia itsenäisesti tarkastamaan. Tietyn toimeksiannon yhteydessä antamamme neuvot tai laatimamme asiakirjat eivät välttämättä sovellu muissa asioissa tai olosuhteissa, eikä antamiamme neuvoja tai asiakirjoja saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin mihin ne nimenomaisesti on tarkoitettu.

Palvelumme rajoittuvat aina ainoastaan toimeksiantoon liittyviin Suomen lain alaisiin kysymyksiin. Antamamme neuvot ja muut palvelut perustuvat aina niiden antamisen ajankohtana voimassa olevaan lakiin ja säännöksiin, oikeuskäytäntöön ja tulkintaohjeisiin, eikä meillä ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle näihin myöhemmistä tulevista muutoksista.

Jos Asiakas tarvitsee oikeudellista neuvonantajaa muissa kuin Suomen lain alaisissa kysymyksissä, avustamme mielellämme Asiakasta valitsemaan ja ohjeistamaan sopivan oikeudellisen neuvonantajan toisessa maassa. Tällainen neuvonantaja toimii kuitenkin aina itsenäisenä palveluntarjoajana omalla vastuullaan. Emme ei voi ottaa vastuuta muiden oikeudellisten neuvonantajien antamien neuvojen oikeellisuudesta, hinta-arvioiden tai tarjousten pitävyydestä, palkkioista tai muusta palvelun laadusta.

Veroasioissa tarjoamme neuvonantoa vain, jos näin nimenomaisesti on sovittu. Jos muussa tapauksessa keskustelemme kanssanne toimeksiantoon liittyvistä veronäkökohdista, teemme näin vain yleisen kokemuksemme perusteella eikä sitä tule pitää oikeudellisena neuvonantona. Asiakkaan on tällöin hankittava veroneuvonanto eri palveluntarjoajalta.

Palvelumme eivät kata taloudellista neuvonantoa eivätkä neuvonantoa kirjapidollisissa tai teknisissä kysymyksissä tai ympäristöasioissa.

3. Eturistiriidat

Ennen kuin voimme ottaa toimeksiannon vastaan, meidän tulee varmistaa, ettei meillä ole eturistiriitaa asiassa. Ratkaisemme kysymykset eturistiriidoista Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden perusteella.

Voimme ottaa vastaan sopimuksen laatimista koskevan tai sovittelijan tehtävän kahdelta tai useammalta Asiakkaalta, vaikka Asiakkailla olisi vastakkaisia intressejä, jos kaikki nämä Asiakkaat tätä meiltä pyytävät. Olemme tällöin velvollisia ottamaan huomioon kaikkien Asiakkaiden edut tasapuolisesti emmekä voi avustaa ketään Asiakkaista, jos asiasta syntyy myöhemmin riitaa.

4. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja pakotteetMeillä on lähtökohtaisesti velvollisuus tunnistaa Asiakkaamme ja Asiakkaidemme edustajat ja tosiasialliset edunsaajat sekä hankkia selvityksiä asiakas- tai liikesuhteen luonteesta ja tarkoituksesta. Meillä voi myös olla velvollisuus varmistua varojen tai muun omaisuuden alkuperästä. Asiakkaan tulee sitoutua antamaan meille kaikki tätä tarkoitusta varten pyytämämme selvitykset ja asiakirjat ja ymmärtää, että emme voi ottaa toimeksiantoa vastaan, ennen kuin saamamme selvitys on täysin tyydyttävä. Joissakin tapauksissa voimme joutua varmistamaan selvitysten tai asiakirjojen oikeellisuuden muista lähteistä.

Meillä on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos epäilemme rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, emmekä saa kertoa Asiakkaalle tällaisesta epäilystä tai ilmoituksesta.

5. Luottamuksellisuus

Asianajajina meillä velvollisuus pitää luottamuksellisena emmekä saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta toimeksiantoa hoitaessamme saamme tiedon, taikka muita tietoja, joita tehtävää hoitaessamme saamme tietää Asiakkaastamme tai tämän oloista.

Voimme kuitenkin ilmaista tällaisen tiedon siinä määrin kuin i. siihen on laista tai Suomen Asianajajaliiton säännöistä johtuva velvollisuus; ii. se on välttämätöntä puolustautuessamme meihin kohdistuvilta vaatimuksilta; tai iii. se on välttämätontä Asiakkaaltaan olevan saatavan perimiseksi.

Ellei Asiakas muuta ohjeista, voimme antaa Asiakkaan nimen ja lyhyen kuvauksen toimeksiannostamme referenssinä asiakastarjouksien tai juridisen alan julkaisuille toimitettavien tietojen yhteydessä. Referenssi annetaan aina luottamuksellisena, ellei kyse ole julkiseksi tulleesta transaktiosta tai asiasta.

Silloin kun toimeksiantomme koskee transaktiota tai muuta asiaa, joka on tullut julkiseksi, voimme markkinoinnissamme mainita, että olemme tässä yhteydessä edustaneet Asiakasta, ellei Asiakas muuta ohjeista.

6. Palkkio, kulut ja laskutus

Palkkiomme perustuu Asiakkaan kanssa kulloinkin sovittuihin palkkioperusteisiin tai, jos näistä ei ole sovittu, toimeksiannon vastaanottamisen aikana noudatettaviin palkkioperusteisiin. Palkkioiden määrästä annettu arvio on aina suuntaa-antava eikä sitova.

Pidätämme oikeuden tarkastaa palkkiotamme ja sen perusteita, jos toimeksianto laajenee, sen aikataulu muuttuu tai siihen liittyvät vastuumme kasvavat tai jos toimeksianto tai siihen liittyvät olosuhteet muuten muuttuvat.

Palkkiomme lisäksi veloitamme toimeksiannon hoitamisesta meille aiheutuvat kulut ja kustannukset mukaan lukien matkakulut ja päiväraha verohallituksen ohjeiden mukaan.

Palkkiomme lisäksi laskutamme Asiakkailtamme arvonlisäveron kulloinkin voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti. Ilmoittamamme palkkion määrä ei sisällä arvonlisäveroa, ellei tätä nimenomaisesti mainita.

Voimme pyytää Asiakkaalta ennakkoa palkkiostamme ja toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvista kuluista. Emme tällöin aloita toimeksiannon hoitamista, ennen kuin ennakko on maksettu. Palkkiomme ei rajoitu ennakon määrään, ellei näin ole nimenomaisesti sovittu.

Asiakkaan joko erillisenä vakuutuksena tai muun vakuutuksen yhteydessä ottama oikeusturvavakuutus voi kattaa palkkiomme tai osan siitä. Kehotamme siksi Asiakasta selvittämään vakuutusyhtiöltään tai vakuutusedustajaltaan, onko Asiakkaalla oikeusturvavakuutusta, joka kattaisi palkkiomme. Oikeutemme palkkioon ei kuitenkaan riipu oikeusturvavakuutuksen kattavuudesta, eikä palkkiomme määrä rajoitu vakuutusyhtiön mahdollisesti korvaamaan määrään.

Laskutamme palvelumme toimeksiannon päätyttyä tai, jos toimeksianto kestää useamman kuukauden, kuukausittain. Laskumme erääntyvät maksettaviksi 14 päivän kuluttua laskun päiväyksestä, ellei muuta ole Asiakkaan kanssa sovittu. Maksamattomalle laskulle kertyy viivästyskorkoa korkolain mukaan eräpäivästä maksupäivään. Jos laskuamme ei makseta eräpäivänä, pidätämme oikeuden keskeyttää Asiakkaan toimeksiantojen hoitamisen ja kieltäytyä Asiakkaan uusista toimeksiannoista.

7. Tietosuoja

Keräämme ja käsittelemme Asiakkaidemme ja näiden edustajien ja tosiasiallisten edunsaajien sekä vastapuolien ja niiden edustajien henkilötietoja voidaksemme tarjota palveluitamme, tunnistaa asiakkaamme, välttää eturistiriitoja ja täyttää muut lakiin, säännöksiin ja Suomen Asianajajaliiton sääntöihin ja ohjeisiin perustuvat velvoitteemme. Voimme myös kerätä ja käsitellä henkilötietoja voidaksemme pitää yhteyttä Asiakkaisiimme ja markkinoida palvelujamme. Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan Asiakkaaltamme ja vastapuolelta, mutta hankimme niitä myös kaupparekisteristä ja muista julkisista lähteistä.

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille, ellei se ole tarpeen velvollisuuksiemme tai lainsäädännöstä johtuviemme velvoitteidemme täyttämiseksi. Rekisteröidyn henkilön pyynnöstä annamme hänelle tietoja siitä, mitä ja miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään, korjaamme mahdolliset virheet ja puutteet henkilötiedoissa ja poistamme henkilötiedot, joiden käsittelyyn tai säilytykseen meillä ei ole enää ole velvollisuutta. Internet-sivuistollamme olevassa tietosuojaselosteessa on tarkempia tietoja asiasta.

8. Vastuunrajoitus

Vastuumme rajoittuu toimeksiantoa hoitaessamme tekemästämme virheestä tai huolimattomuudesta Asiakkaalle aiheutuneisiin välittömiin taloudellisiin vahinkoihin. Emme vastaa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta taikka vahingosta, joka aiheutuu Asiakkaan tai Asiakkaan työntekijän tai muun neuvonantajan huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

Vastuumme enimmäismäärä on rajoitettu summaan, joka on viisi kertaa toimeksiannosta veloittamamme palkkion määrä tai vastuuvakuutuksemme kattama määrä, jos tämä on korkeampi. Vastuustamme vähennetään määrä, jonka Asiakas saa tai on oikeutettu saamaan korvauksena vakuutuksesta tai muun sopimuksen osapuolena tai korvausvastuun edunsaajana, sekä määrä, jolla Asiakas tai Asiakkaan työntekijät tai muut neuvonantajat ovat myötävaikuttaneet vahinkoon tai joka muutoin vähentää korvausvastuuta Suomen lain vahingonkorvausta koskevien yleisten periaatteiden mukaan.

Ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, emme vastaa mistään kolmansille aiheutuvasta vahingosta. Jos Asiakkaan pyynnöstä erityistapauksessa otamme vastuun Asiakkaalle laatimastamme asiakirjasta tai antamastamme neuvosta myös tiettyä kolmatta osapuolta kohtaan, tämä ei lisää kokonaisvastuutamme, ja vastaamme tälle kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta vain sikäli, kuin vastaisimme vahingosta Asiakastamme kohtaan toimeksiannon ehtojen ja näiden yleisten ehtojen perusteella. Tällaiselle kolmannelle osapuolelle maksamamme vahingonkorvaus vähentää Asiakkaalle maksettavan vahingonkorvauksen määrää ja toisinpäin. Tällaisen kolmannen osapuolen ja meidän välillemme ei muodostu asiakassuhdetta.

Emme vastaa neuvojemme tai laatimiemme asiakirjojen tai muiden työntulosten käytöstä muussa tarkoituksessa kuin sen toimeksiannon yhteydessä ja siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, jota varten neuvo on annettu tai asiakirja tai muu työntulos tehty.

Emme ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu lakisääteisten tai Suomen Asianajajaliiton sääntöjen tai ohjeiden mukaisten velvoitteidemme täyttämisestä, kuten esimerkiksi toimeksiannon keskeyttämisestä tai raportoinnista viranomaiselle rahanpesuepäilyn vuoksi, vaikka epäilys myöhemmin osoittautuisikin aiheettomaksi.

On Asiakkaan vastuulla riittävän ajoissa tiedottaa meitä toimeksiannon hoitamisessa merkityksellisistä tosiseikoista, aikarajoista ja muista seikoista sekä antaa käyttöömme kaikki palveluitamme varten tarvitsemamme asiakirjat ja muun materiaalin. Emme ole velvollisia tarkastamaan Asiakkaan antamien tietojen, asiakirjojen tai muun materiaalin oikeellisuutta, emmekä voi vastata vahingosta, joka aiheutuu näissä mahdollisesti olevista puutteista tai virheistä.

Sikäli kuin muuta ei ole kirjallisesti sovittu, aikataulut ovat alustavia ja ensisijaisesti projektin hallintaa varten laadittuja. Emme ole vastuussa siitä, jos emme voi hoitaa annettua tehtävää toivotussa ajassa.

Näiden yleisten ehtojen sisältämät tai toimeksiannon yhteydessä sovitut muut vastuunrajoitukset soveltuvat yhtäläisesti osakkaidemme ja työntekijöidemme vastuuseen Asiakastamme kohtaan.

Meillä on Suomen Asianajajaliiton sääntöjen edellyttämä vastuuvakuutus hyvämaineisessa vakuutusyhtiössä.

9. Asiakirjojen säilytys

Ellei Asiakas muuta ohjeista, säilytämme asiakaskirjeenvaihtoa ja muita asiakirjoja sähköisessä muodossa kymmenen vuoden ajan toimeksiannon loppuun suorittamisesta tai päättymisestä, minkä jälkeen voimme poistaa aineiston ilmoittamatta tästä Asiakkaalle.

10. Immateraalioikeudet

Asiakas saa käyttää laatimiamme asiakirjoja ja muita työmme tuloksia siihen tarkoitukseen, johon ne on tehty. Kaikki laatimiemme asiakirjojen ja muiden työmme tulosten tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat kuitenkin Wist Attorneysille.

11. Valitukset ja palaute

Pyrimme aina tarjoamaan mahdollisimman korkealuokkaista palvelua ja otamme mielellämme vastaan palautetta, joka auttaa meitä parantamaan palveluamme entisestään. Jos Asiakas on tyytymätön palveluumme, kehotamme Asiakasta ilmoittamaan siitä meille mahdollisimman pian, jotta voimme selvittää asian ja pyrkiä löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun asiaan. Emme vastaa vaatimuksesta, joka tehdään yli kaksitoista (12) kuukautta sen jälkeen, kun Asiakas on tullut tai Asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista.

Jos Asiakkaan vaatimus perustuu kolmannen osapuolen tai viranomaisen asiakkaalle esittämään vaatimukseen (jäljempänä ”kolmannen osapuolen vaatimus”), meillä tai vakuutuksenantajillamme on oikeus vastata tähän kolmannen osapuolen vaatimukseen ja puolustautua sitä vastaan sekä tehdä siitä sovinto Asiakkaan puolesta. Emme vastaa kolmannen osapuolen vaatimuksesta, josta Asiakas on tehnyt sovinnon tai jonka puolustautumisen Asiakas on vaarantanut tai jonka osalta Asiakas on ryhtynyt muihin toimenpiteisiin ilman suostumustamme. Edellytyksenä sille, että me tai vakuutuksenantajamme korvaamme kolmannen osapuolen vaatimuksen Asiakkaalle on, että Asiakas siirtää takautumisoikeutensa ja vastavaatimuksensa kyseessä olevaa kolmatta osapuolta kohtaan meille tai vakuutuksenantajallemme.

Pyrimme aina ratkaisemaan sovinnollisesti mahdolliset laskuamme koskevat erimielisyydet Asiakkaan kanssa. Jos Asiakas ei hyväksy laskuamme, Asiakas voi myös saattaa erimielisyyden palkkioriita-asiana Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa valvontalautakunnasta on sivustolla www.valvontalautakunta.fi.

12. Toimeksiannon päättyminen

Toimeksiantomme päättyy, kun olemme tehneet Asiakkaat toimeksiannossa antamat tehtävät.

Asiakkaalla on myös milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto ilmoittamalla tästä kirjallisesti meille.

Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaan meillä on oikeus päättää toimeksianto ilmoittamalla tästä Asiakkaalle, jos Asiakas jättää maksamatta laskumme ajallaan tai toimii vilpillisesti tai olennaisesti vastoin antamaamme neuvoa tai jos tähän on olemassa muu erityinen syy.

Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa palkkiostamme ja kuluistamme, jotka ovat kertyneet, ennen kuin toimeksiantomme on päättynyt.

13. Ylivoimainen este

Emme vastaa siitä, jos emme voi suorittaa palveluitamme tai suoritamme ne myöhässä syystä, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu vaikutusvaltamme ulkopuolella olevista seikoista, kuten esimerkiksi lainsäädännöstä tai valtiovallan määräyksistä, lakoista tai muista työtaistelutoimista, onnettomuuksista, sota- tai terroriteoista, siviili- tai sotilasselkkauksista, ydinonnettomuuksista, luonnonmullistuksista, pandemiasta taikka sähkö- tai tietoliikenneverkoston tai pankkijärjestelmän katkoksista tai häiriöistä.

14. Muutokset

Voimme aika ajoin muuttaa näitä yleisiä ehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot Internet-sivustollamme www.wistattorneys.fi.

15. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kaikkiin toimeksiantoihimme, vastuuseemme asiakkaita ja kolmansia osapuolia kohtaan ja näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki toimeksiannoistamme johtuvat tai palveluitamme koskevat erimielisyydet ja riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Varaamme oikeuden saattaa saataviemme perimistä koskevat vaatimukset Helsingin käräjäoikeuden taikka asiakkaan kotipaikan tai muun toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.